Deze informatie is voor grote mensen.

Stichting Kindermedia Midden-Limburg, uitgever van kinderkrant Het Roertje, neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@hetroertje.nl.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over wie u bent. Zoals uw naam, (e-mail)-adres, telefoonnummer of leeftijd. Wanneer anderen over deze gegevens beschikken, verplicht de wet hen daar zorgvuldig mee om te gaan.

Wie is Stichting Kindermedia Midden-Limburg?
Stichting Kindermedia Midden-Limburg is kantoorhoudende te 6061 AK Posterholt aan Heinsbergerweg 50. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84173629.

Stichting Kindermedia Midden-Limburg is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Kindermedia Midden-Limburg de verwerkingsverantwoordelijke.

Stichting Kindermedia Midden-Limburg maakt en verspreidt de kinderkrant van Roermond en Roerdalen en is hét medium voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar in de gemeenten Roermond en Roerdalen. De uitgave verschijnt maandelijks en wordt gratis verspreid via alle basisscholen en openbare gelegenheden. De oplage is elke maand 4500 exemplaren en het verschijningsgebied is heel Roermond en Roerdalen.

Persoonsgegevens die Stichting Kindermedia Midden-Limburg verwerkt
Stichting Kindermedia Midden-Limburg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

•              Voor- en achternaam
•              Geslacht
•              Adresgegevens
•              Telefoonnummer
•              E-mailadres
•              Hoe we mensen hebben leren kennen
•              Organisatie en website organisatie
•              Functie

Hoe gebruikt Stichting Kindermedia Midden-Limburg uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Stichting Kindermedia Midden-Limburg persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is aangegeven welke gegevens Stichting Kindermedia Midden-Limburg voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Stichting Kindermedia Midden-Limburg worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (naam, bank, IBAN, BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: E-mailadres, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens: Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Sociale media account, Browser, Telefoonnummer, ingestuurde CV of andere door de sollicitant aangeleverde informatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post-/Factuuradres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Telefoonnummer, Post-/Factuuradres, Organisatiegegevens
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Onderzoek en Ontwikkeling

Doeleinde: Marktonderzoek
Gegevens: Naam, Leeftijd, Gegevens over het gedrag
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Stichting Kindermedia Midden-Limburg gebruikt de persoonsgegevens voornamelijk om het produceren en verspreiden van de kinderkrant van Roermond en Roerdalen mogelijk te maken. Zonder communicatie met partners, scholen, gemeenten, fondsen, ouder(s) en/of verzorger(s) en andere belanghebbenden zou Stichting Kindermedia Midden-Limburg haar werk niet kunnen doen. We gebruiken de gegevens om contact te onderhouden en voor zaken die te maken hebben met distributie en administratie.

Daarnaast gebruikt de kinderkrant de persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Kindermedia Midden-Limburg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld iemand verbonden aan de Stichting Kindermedia Midden-Limburg) bij betrokken is.

Hoe lang Stichting Kindermedia Midden-Limburg
persoonsgegevens bewaart
Stichting Kindermedia Midden-Limburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Stichting Kindermedia Midden-Limburg hanteert deze bewaartermijn tot u ons verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Kindermedia Midden-Limburg deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen van de stichting en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Kindermedia Midden-Limburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het kan zijn dat Stichting Kindermedia Midden-Limburg verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.
Er worden nooit persoonsgegevens uitgewisseld aan partijen die daar geen direct, praktisch belang bij hebben.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Stichting Kindermedia Midden-Limburg over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen bij Stichting Kindermedia Midden-Limburg via info@hetroertje.nl.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Stichting Kindermedia Midden-Limburg via info@hetroertje.nl. U kunt verzoeken dat Stichting Kindermedia Midden-Limburg uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Stichting Kindermedia Midden-Limburg te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Stichting Kindermedia Midden-Limburg of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Stichting Kindermedia Midden-Limburg te verkrijgen. Stichting Kindermedia Midden-Limburg zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Stichting Kindermedia Midden-Limburg daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Stichting Kindermedia Midden-Limburg
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hetroertje.nl. Stichting Kindermedia Midden-Limburg zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Stichting Kindermedia Midden-Limburg een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Stichting Kindermedia Midden-Limburg uw verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan u terecht met uw klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Stichting Kindermedia Midden-Limburg uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@hetroertje.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Stichting Kindermedia Midden-Limburg uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@hetroertje.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederlands is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Stichting Kindermedia Midden-Limburg gebruikt
Stichting Kindermedia Midden-Limburg gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.